تور : هند. - نوروز96: گوا
نوروز 96: هفت شب گوا با پرواز عمان ایر