تور : ویتنام. - هوشیمین/هانوی/کروز-نوروز 96
نوروز 96: چهار شب هوشیمین/دو شب هانوی/یک شب کشتی کروز