تور : اندونزی/سنگاپور - بالی/سنگاپور
پنج شب بالی و دو شب سنگاپور با پرواز قطری