تور : ویتنام - هوشی مین/هانوی/کروز
چهار شب هوشی مین/دو شب هانوی/یک شب کشتی کروز با پرواز قطری