مجارستان/اتریش/جمهوری چک
HUNGARY/AUSTRIA/CZECH REPUBLIC